یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

پیشرفت و موانع پیشرفت ایران : وبسایت شخصی محمدعلی اثنی عشری

  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم
  • کولبری و دستفروشی معضل نیست ! نیاز جامعه است. مدیریت کارآمد و ساماندهی میخواهد.
  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

    تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

بخشی از سیاست های مدیریت در عرصه رسانه های نوین

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . نوشته شده در مطالب ویژه

تهیه و تنظیم : عباس نصر - محمدعلی اثنی عشری

در هر حال فضای مجازی مقوله ای نوین است که زیست بوم دوم جوامع رابوجود آورده و موضع حکمرانی آن در ایران مقوله ایست که تاحد زیادی ناشناخته مانده است  این طرح باید با شیوه اکتشافی  شناسایی سیاست های کلی آن  را بدست اورد .

مساله اصلی این است که  با پدیده ای که باید آن را امپراطوریهای رسانه ای نوین نامگذاری نمود روبرو گشته ایم  .این اپراطوریهای مجازی  دولت های کلاسیک گذشته را ازنظر ارتباطات به چالش کشیده اندو تغیراتی ایجاد نموده اند که این دولت ها به اجبار به  راههای متفاوتی رانده اند

علت اینکه رسانه های نوین دارای چنین  توانمندی می باشند نوین نامیده شده اند بدلیل شاخص هایی است که در آنها نهفته است برخی از این شاخص ها عبارتند از  از اینکه برخلاف رسانه های کهن بسرعت  در حال تنوع وتکثیر  در فن آوری و محتوا برای همه انواع طبقات بوده – محدودیت جغرافیایی را نمی شناسند –قابل کنترل

سلسله مراتب نیستند – بطور یکسان اطلاعات را برای همه انسانها منتشر می کنند –ارتباط یکسویه ندارند وبهره دهنده وبهره گیرنده در یک صف در کنار  هم قرار می گیرند –محدودیت زمانی و مکانی برای آنها نیست-کاربر نیاز به تخصص ندارد-تولید ونشر در آنها هزینه بر نیست  یا بسیار اندک است –کاربر به تاسیاست فنی مثل چاپخانه  نیاز ندارد –دارای بازتاب سریع است ومدت  زمان برای انتشار نیاز  ندارد-سطح انتشار وسیع وجهانی است –امکان پرسش وتبادل نظر چند وجهی را داراست –گرایش های  مشترک را در اسرع وقت تجمیع می کند –مستقیم وبلا واسطه است- مفهوم دولتی و خصوصی بر آی آن جاری نیست  واین دورا در یک ردیف قرار داده است – حجم پایان ناپذیر داشته و قابلیت اجرای طرح های بسیار گوناگون رادر درون خود  داراست –و... ده هاشاخص دیگر را می توان برای آنها برشمرد که در رسانه های کهن نبوده یادر حد بسیار ضعیف اند .

این توانمندیها  موجب کاستن از بازار کتاب – موسیقی –مطبوعات-تبلیغات(کاغذی)-سینما وتاتر – فروش  بسیاری از اطلاعات عمومی و تخصصی – عکس و تصویر – دیدن

تصاویر نقاط جهان حتی بسیار جزیی از زندگی شخصی افراد از همه ملت ها وغیره وغیره شده اند  ودر ازا همه این نیازمندیهارا بطور گسترده تر وعالی تر  پاسخگو هستند بطوری که هرکس مطابق ارزشهای فکری خودش نیز می تواند دردنیای مجازی  به این نیازمندیها دست یابد.   ایجاد بازار  وتجارت در دنیای مجازی  وکلاس درس وتدریس  و... انواع کاربردها که شاهد آن هستیم بر عظمت آن افزوده و لحظه به لحظه بر آن می افزاید با وجود این فضا دیگر مرزهای روابط انسانها تابع مرز کشور ها نیست  وانواع اجتماعات از کشورهای گوناگون وحتی مللی که حکومتهای آنها بایکدیگر دشمن سیاسی  اند بدون  گذرنامه در کنار یکدیگربسر می برند وبه تبادل نظر می پردازند و مواضع  متفاوت در اگر حاکمیت را متغیر مستقل و رسانه های نوین را متغیر وابسته بدانیم جای دارد که سوال اصلی  ما از این قرار است 

 سوال  اصلی : بارعایت و پایبندی به اصول وقوانین موضوعه  کشور ؛  وتوجه به شاخص های رسانه های نوین کدامیک  از  سیاست های کلان مدیریتی زیر  را برای مدیریت فرهنگی کشور در قبال  این رسانه ها بعنوان شیوه برتر می توان   ارایه نمود.  .؟

1-مبارزه با دنیای مجازی با فیلترینگ وونظایر آن  

2-حضور جدی نظام  در این عرصه و سرمایه گذاری برای رقابت وبازیگری در زمینه  فن آوری

- حضور جدی نظام  در این عرصه و سرمایه گذاری برای رقابت وبازیگری در زمینه  عرضه محتوا

3-بیطرفی ورها سازی آن در دست جامعه

4-برخورد ارشادی و نصیحت گرانه

بلی دربرابر این پدیده هیچ دولت وملتی  نیست که خواه با  اختیار ویا اجبار تحت تاثیر وزیر پرچم این پدیده قرار نگیرد وتغییرات بنیادی این رسانه های نوین آنهارا متاثر ننماید زیرا رسانه های نوین کالایی نیست که در انتظار گشودن درب گمرک ودستور دولتها بماند واتفاقا هر دولتی تصمیم به بستن راه این کالا را بگیرد وبه مبارزه با آن برخیزد باید هزینه بسیار گزافی را بپردازد  ازهزینه فن آوری در برابر این فن آوری برای فیلترینگ وپارازیت تا تا سرکوب نارضایتی آن بخش از مردمی که خواهان بهره گیری هستند ولی اجازه این کار را ندارند ونیز عقب افتادگی جدی خود دولت ومردم  از جهان ارتباطات  ؛ اینها  بخشی از این هزینه هاست .

با وجود این توانمندیها زمامداران فرهنگی ما می توانند از مبارزه با این عرصه تا ارشاد ونصیحت انواع مواضع را اتخاذ نمایند یاد آوری می گردد که در  طی

مساله اصلی این است که  با پدیده ای که باید آن را امپراطوریهای رسانه ای نوین نامگذاری نمود روبرو گشته ایم  .این اپراطوریهای مجازی  دولت های کلاسیک گذشته را ازنظر ارتباطات به چالش کشیده اندو تغیراتی ایجاد نموده اند که این دولت ها به اجبار به  راههای متفاوتی رانده اند

علت اینکه رسانه های نوین دارای چنین  توانمندی می باشند نوین نامیده شده اند بدلیل شاخص هایی است که در آنها نهفته است برخی از این شاخص ها عبارتند از  از اینکه برخلاف رسانه های کهن بسرعت  در حال تنوع وتکثیر  در فن آوری و محتوا برای همه انواع طبقات بوده – محدودیت جغرافیایی را نمی شناسند –قابل کنترل سلسله مراتب نیستند – بطور یکسان اطلاعات را برای همه انسانها منتشر می کنند –ارتباط یکسویه ندارند وبهره دهنده وبهره گیرنده در یک صف در کنار  هم قرار می گیرند –محدودیت زمانی و مکانی برای آنها نیست-کاربر نیاز به تخصص ندارد-تولید ونشر در آنها هزینه بر نیست  یا بسیار اندک است –کاربر به تاسیاست فنی مثل چاپخانه  نیاز ندارد –دارای بازتاب سریع است ومدت  زمان برای انتشار نیاز  ندارد-سطح انتشار وسیع وجهانی است –امکان پرسش وتبادل نظر چند وجهی را داراست –گرایش های  مشترک را در اسرع وقت تجمیع می کند –مستقیم وبلا واسطه است- مفهوم دولتی و خصوصی بر آی آن جاری نیست  واین دورا در یک ردیف قرار داده است – حجم پایان ناپذیر داشته و قابلیت اجرای طرح های بسیار گوناگون رادر درون خود  داراست –و... ده هاشاخص دیگر را می توان برای آنها برشمرد که در رسانه های کهن نبوده یادر حد بسیار ضعیف اند .

این توانمندیها  موجب کاستن از بازار کتاب – موسیقی –مطبوعات-تبلیغات(کاغذی)-سینما وتاتر – فروش  بسیاری از اطلاعات عمومی و تخصصی – عکس و تصویر – دیدن تصاویر نقاط جهان حتی بسیار جزیی از زندگی شخصی افراد از همه ملت ها وغیره وغیره شده اند  ودر ازا همه این نیازمندیهارا بطور گسترده تر وعالی تر  پاسخگو هستند بطوری که هرکس مطابق ارزشهای فکری خودش نیز می تواند دردنیای مجازی  به این نیازمندیها دست یابد.   ایجاد بازار  وتجارت در دنیای مجازی  وکلاس درس وتدریس  و... انواع کاربردها که شاهد آن هستیم بر عظمت آن افزوده و لحظه به لحظه بر آن می افزاید با وجود این فضا دیگر مرزهای روابط انسانها تابع مرز کشور ها نیست  وانواع اجتماعات از کشورهای گوناگون وحتی مللی که حکومتهای آنها بایکدیگر دشمن سیاسی  اند بدون  گذرنامه در کنار یکدیگربسر می برند وبه تبادل نظر می پردازند و مواضع  متفاوت در اگر حاکمیت را متغیر مستقل و رسانه های نوین را متغیر وابسته بدانیم جای دارد که سوال اصلی  ما از این قرار است 

 سوال  اصلی : بارعایت و پایبندی به اصول وقوانین موضوعه  کشور ؛  وتوجه به شاخص های رسانه های نوین کدامیک  از  سیاست های کلان مدیریتی زیر  را برای مدیریت فرهنگی کشور در قبال  این رسانه ها بعنوان شیوه برتر می توان   ارایه نمود.  .؟

1-مبارزه با دنیای مجازی با فیلترینگ وونظایر آن  

2-حضور جدی نظام  در این عرصه و سرمایه گذاری برای رقابت وبازیگری در زمینه  فن آوری

3- حضور جدی نظام  در این عرصه و سرمایه گذاری برای رقابت وبازیگری در زمینه  عرضه محتوا

3-بیطرفی ورها سازی آن در دست جامعه

4-برخورد ارشادی و نصیحت گرانه

بلی دربرابر این پدیده هیچ دولت وملتی  نیست که خواه با  اختیار ویا اجبار تحت تاثیر وزیر پرچم این پدیده قرار نگیرد وتغییرات بنیادی این رسانه های نوین آنهارا متاثر ننماید زیرا رسانه های نوین کالایی نیست که در انتظار گشودن درب گمرک ودستور دولتها بماند واتفاقا هر دولتی تصمیم به بستن راه این کالا را بگیرد وبه مبارزه با آن برخیزد باید هزینه بسیار گزافی را بپردازد  ازهزینه فن آوری در برابر این فن آوری برای فیلترینگ وپارازیت تا تا سرکوب نارضایتی آن بخش از مردمی که خواهان بهره گیری هستند ولی اجازه این کار را ندارند ونیز عقب افتادگی جدی خود دولت ومردم  از جهان ارتباطات  ؛ اینها  بخشی از این هزینه هاست .

با وجود این توانمندیها زمامداران فرهنگی ما می توانند از مبارزه با این عرصه تا ارشاد ونصیحت انواع مواضع را اتخاذ نمایند یاد آوری می گردد که در  طی دو قرن گذشته ئنخبگان و مشاهیر و مسولان حکومتی ما هر کدام در برابر موسسات تمدنی جدید هرکدام موضعی برای خود اتخاذ می کردند و در نهایت جامعه با پرداخت انواع هزینه ها در لابلای چرخش مواضع مختلف راه خود را طی می نمود .اما امروزه که حکومت ومردم بر اساس اصول پذیرفته شده می توانند  در یک راستا حرکت کنند  باید راههایی رادر نظر گرفت که  که مورد قبول  مردم قرار گیرد این تحقیق د ر صدد است که پاسخی بیابد که روشنگر چگونگی سیاستگذاری راهبران فرهنگی نظام درقبال این پدیده بوده در عین حال همراهی مردم را در بر داشته باشد  ناچار از ان هستیم که ابتدا به چهار مساله توجه داشته باشیم  وپاسخ های آنهارا در مطالعات کتابخانه ای بدست  آوریم  وتبیین کنیم

1-       کدام  اصول راهبردی فرهنگی نظام در خصوص رسانه های نوین راهگشا می باشند

2-   قوانین موجود چه نوع بستری را در این خصوص می گشایند

3-       چه سیاست های کلان مدیریتی  از سوی زمامداران  ؛ برای رسانه های نوین   تا کنون ارایه شده است  

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

قیمت روزانه طلا و ارز

 

جدول قیمت روزانه ارز