یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

پیشرفت و موانع پیشرفت ایران : وبسایت شخصی محمدعلی اثنی عشری

  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم
  • کولبری و دستفروشی معضل نیست ! نیاز جامعه است. مدیریت کارآمد و ساماندهی میخواهد.
  • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

    تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

موسسه تحقیقات ابن سینا رفتار جنسی زنان ایرانی متاهل با حضور در مرکز بهداشت عمومی طالقانی

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . نوشته شده در مطالب ویژه

موسسه تحقیقات ابن سینا  رفتار جنسی زنان ایرانی متاهل با حضور در مرکز بهداشت عمومی طالقانی 

موسسه تحقیقات ابن سینا  رفتار جنسی زنان ایرانی متاهل با حضور در مرکز بهداشت عمومی طالقانی

موسسه تحقیقات ابن سینا

رفتار جنسی زنان ایرانی متاهل با حضور در مرکز بهداشت عمومی طالقانی

سمیح هاشمی، صدیقه صدیق، [...]، و ناهید خداکارامی

(Somayeh Hashemi,1 Sedighe Seddigh,2 Fahimeh Ramezani Tehrani,1 Seyed Mehdi Hasanzadeh Khansari,3 and Nahid Khodakarami4,*)

اطلاعات مقاله اضافی

چکیده

زمینه

شیوه های جنسی به عنوان یک جنبه مهم سلامت باروری، بسیاری از تاثیرات جسمی و روحی بر زندگی مردم دارد، شواهد محدودی در مورد این شیوه ها و الگوی آنها در میان زنان ایرانی وجود دارد. از این رو ما با هدف تعیین انواع مختلف شیوه های جنسی در میان زنان ایرانی از 19 تا 45 ساله متاهل استفاده کردیم.

مواد و روش ها

این مطالعه مقطعی بر روی 200 زن متاهل در سن 19 تا 45 سال و در مراجعه به مرکز بهداشت عمومی طالقانی برای بررسی سالانه زنان و زایمان از نوامبر 2008 تا مه 2009 با استفاده از نمونه گیری مناسب انجام شد. شرکت کنندگان در مورد تجربه خود در مورد انواع مختلف جنس، و نیز دیدگاه ها و احساسات خود در مورد چنین شیوه هایی، با استفاده از یک پرسشنامه ناشناس تحقیق کردند.

نتایج

میانگین سن شرکت کنندگان 34 سال بود. همه تا به حال جنس واژن را تجربه کرده اند و 50.9٪ نیز گزارش شده است که تجربه های دیگر جنس (غیر واژینال) نیز وجود دارد. با توجه به برخی از محرمانه بودن رفتارهای جنسی غیر واژینال در میان زنان در ایران، احساسات زنان در رابطه با شیوه های مختلف جنسی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

J Reprod Infertil. 2013 Jan-Mar; 14(1): 34–38.
 
PMCID: PMC3719361

Sexual 

exual Behavior of Married Iranian Women, Attending Taleghani Public Health Center

Somayeh Hashemi,1 Sedighe Seddigh,2 Fahimeh Ramezani Tehrani,1 Seyed Mehdi Hasanzadeh Khansari,3 and Nahid Khodakarami4,*
Author information ► Article notes ► Copyright and License information ►
 
Go to:

Abstract

Background

Sexual practices as an important aspect of reproductive health have many physical and psychological effects on people's lives, there is limited evidence on such practices and their pattern among Iranian women. Hence we aimed to determine different types of sexual practices among 19–45 year old marri}Iranian women.}

http://pyshraft.com/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=799               

موسسه تحقیقات ابن سینا  رفتار جنسی زنان ایرانی متاهل با حضور در مرکز بهداشت عمومی طالقانی

موسسه تحقیقات ابن سینا  رفتار جنسی زنان ایرانی متاهل با حضور در مرکز بهداشت عمومی طالقانی

MethodsThis cross-sectional study was conducted among 200 married women, aged 19–45 years, attending Taleghani Public Health Center for annual

gynecologic examination during November 2008 to May 2009 using convenient sampling. The participants were enquired about their experience regarding different types of sex, as well as their views and feelings about such practices, using an anonymous questionnaire.

Results

The mean age of the participants was 34 years. All had ever experienced vaginal sex and 50.9% reported ever experience of other types of sex (non-vaginal), as well. Due to some stigma attached to non-vaginal sexual practices among women in Iran, the feelings of women with regard to different sexual practices were also examined in this paper.

Conclusion

This study showed that non-vaginal sex among women is considerable and because of less favourable views of women towards such practices, it seems that these practices might have psychologically impacts on women's life. Hence, counseling and educational programs designed for married men and women can include some factual information about different types of sex.

Keywords: Anal sex, Oral sex, Sexual behavior, Sexual practice, Vaginal sex, Sexual health, Reproductive health
Go to:

Introduction

Human sexuality has been considered as one of the most important aspects of reproductive health and quality of life (1). Until recently, almost all research on sexual behavior was largely focused on vaginal intercourse. Because of cultural limitations, health care providers cannot discuss oral and anal sex and their consequences explicitly with women (2-4). Oral and anal sex are important, due to their association with negative sexual health outcomes, such as gonorrhea, chlamydia, syphilis, HPV or HIV in fections (5-8), abnormal anal cytology and anal cancer (9, 10).

Despite the commonality of oral and anal sexual behaviors in some countries (11), these behaviors are considered unnatural, immoral and a taboo in some other countries including Iran (12). Whestheimer and Lopater believe that people who participate in abnormal sexual behavior mostly suffer from feelings of inefficiency and low self-esteem (12-14). A study on the sexual perception of young females in Iran demonstrated that there were misperceptions sex and oral and anal sex was considered less risky compared to vaginal sex (15).

Previous studies conducted among adult populations have reported controversial findings regarding the prevalence of sexual behaviors. The national survey of family growth conducted in the USA found that 88% of people, aged 15-44 years had never experienced oral sex and 35% had never experienced anal sex (11). In Britain the prevalence of anal and oral sex among adult population was around 25% and 75%, respectively (16, 17).

Considering the increasing rate of oral and anal sex (18) and their negative physical and psychological impacts, estimating the prevalence of various sexual behaviors can increase awareness and help health policy makers and providers to enhance sexual health. In the present study, we aimed to determine the prevalence of some forms of sexual behavior (vaginal, oral and anal), the feelings of women practicing them and some factors related to these behaviors among 200 married Iranian women, aged 19 to 45 years.

Go to:

Methods

This cross-sectional study was conducted on 200 married Iranian women aged 19-45 years in 2008 to 2009. Participants were selected, using convenient sampling, among women referring Taleghani Health Center for annual gynecologic examination. All the participants were informed comprehensively about the study and written informed consent was obtained prior to their participation.

All participants were interviewed by trained staff. Of 223 eligible women, 20 women cancelled before the interview and 3 others withdrew during the interview; complete data were obtained for 200 women. Since there seemed to be no valid or reliable questionnaire on women's sexual behavior in Iran, researchers developed a questionnaire based on instruments used for other populations, adopted form books and articles and concepts of sexual specialists. The questionnaire contained 64 items in three sections: 1- Sociodemographic, 2- History of reproductive health and 3- History of sexual behavior.

The content validity of the questionnaire was assessed by 15 gynecologists, psychologists and sexologists. The internal reliability of the questionnaire was confirmed using test-retest and measuring the Chronbach's alpha, which showed an acceptable correlation of 0.86 and a Cronbach's alpha of 0.84 for all sections of the questionnaire. In this study, vaginal sex was defined as a penilevaginal penetration. Given oral sex was classified as any contact between the mouth, including lips and tongue of a woman and the penis of a man. Receiving oral sex was defined as any contact between the mouth, including lips and tongue of a man and genital of a woman. Anal sex was penileanal penetration.

Data were analyzed using SPSS, Version 15, statistical software (SPSS Inc., Chicago, IL). This study was approved by the Infertility and Reproductive Health Center of Shahid Beheshti University of Medical Science.

Go to:

Results

Data indicated that majority of the participants (88%) had satisfactory marriages and 77% of women mentioned satisfaction in their first intercourse. Only 2% of women had sexual relations before marriage, and a large percentage of women (93.5%) reported that their spouses did not have sexual relation outside their marital life. The demographic and reproductive characteristics of the women are presented in Table 1.

Table 1
Table 1
Demographic and reproductive characteristics of the participants

In answer to the question “Who is usually the initiator of sexual relations?”, 41.5% identified their husbands as initiators for sex at all times; however 24.5% reported that their husbands were often initiators and others noted that sometimes they themselves initiated sexual intercourse. In the response to the question “Has your husband ever had sex with you when you were asleep?” in 25% of women the answer was positive.

Generally, 100% of women had had vaginal sex; and oral sex was ranked as the second most common sexual behavior among participants. As presented in Diagram 1, although 56.5% of men request anal sex, only 24.5% of women accepted. There was a significant association between requests and acceptances agreeing to various types of sexual behaviors (Diagram 1).

Diagram 1
Diagram 1
The percentages of requests and acceptances to engage in anal or oral sexual practices. Chi-square analysis has demonstrated that there were a significant association between request and participating in oral and anal sex (p < 0.05)

Feelings of women regarding practicing vaginal or non-vaginal sex are presented in Diagram 2. Accordingly, 67% of women sometimes enjoyed vaginal sex, while the rate for anal, receiving oral and giving oral sex were17.3% 38.4% and 33%, respectively. As shown in Diagram 2, most women (41%) hated anal sex.

Diagram 2
Diagram 2
Feelings of married women about different types of sexual practices

Statistical analysis showed that women's educational attainment had a significant association with doing various types of sex. As presented in Table 2, receiving and giving oral sex were more common in women with higher education. Receiving oral sex was more common among men who had higher levels of education.

Table 2
Table 2
Association between demographic variables and different types of sex among married women
Go to:

Discussion

This study was conducted to examine the patterns of sexual behavior and feelings toward them in married women attending a health care center. The findings showed that most women (79.5%) reported having sexual relations of about 1-3 times during the week before the interview.

According to this study, only 2% of women had experienced premarital sexual relations compared with 36% for men. Due to the importance of being a virgin before marriage in Iranian women the rate of premarital sexual relations seems to be under reported in the participating women (19). Moreover, it seems that women are scared of disclosing their premarital sexual experiences and prefer not discuss it, especially after marriage.

Of all participants, 41.5% expressed that their husbands always initiated sexual relations, and they never did so. In the study by Shirpsk et al., although most women believed that sex was a bilateral relation and a woman could ask her husband for sexual relations, yet they did not even consider to do so, believing that they might face unexpected reactions from their husbands (12). According to Hawkes, social and cultural milieu reported sex as being central to marital relationship; however, men have been allocated the role of initiator of sex and women the role of preserver of sexual relationships traditionally. Women are also expected to maintain harmonious relations as part of their obligations (20). Culturally, exploring men's and women's roles in relation to negotiating sexual relations, Horvath and Brown argued that “there are cultural rules that attribute undesirable qualities to women if they attempt to renegotiate sex and saying no once they consent to having sex, they are cast as being a tease, flirt or tart” (21). It seems that notions and cultural beliefs in our society prevent women from expressing their sexual preferences in marital relations.

Overall, 22.5% of the participants said that they had never received oral sex, while 26% of them had performed oral sex for their husbands and 24.5% had experienced anal sex. While Henzel et al. indicated the prevalence of anal sex to be 65% and oral sex 13% among 387 adolescence women in Indiana, USA (22), Mosher reported the prevalence of for anal and oral sex to be 35% and 88%, respectively in a study conducted among 12571 men and women, aged 15-44 years, in the United State (11). Gindi et al. also reported that the prevalence of oral sex among girls, aged 12-25 years, in Baltimore, USA, rose from 16% in 1994 to 37% in 2004 and that the prevalence of anal sex increased from 2% to 6% during the same periods (18). Differences in the percentages reported in various studies may be explained by differences in cultures and traditions regarding sexual behavior and difference in the study age groups. Reports on the above-mentioned prevalence of non-vaginal sexual behaviors also show that among non-vaginal sex, oral sex is more common than anal sex and also indicate a considerable percentage of women and men practice non-vaginal sex in different cultures, although it is strongly believed to be a taboo in some of these societies.

Based on the results of the present study, about half of the women accepted to have oral sex upon their husbands’ request; however, approximately 41% of them hated anal sex and 31% were apathetic. Most of the women agreed to have oral sex, although they did not enjoy it all. Shirpak et al. found that oral and anal sex were the main sexual activities that women dislike, and that many of them considered oral and anal sex relations to be “abnormal sex”, taboo or unacceptable (12). However, it appears that some cultural and social conditions, along with religious beliefs among Iranian women force them to accept to do non vaginal sex. If they refuse without any apparent reason, their husbands would have the right to deprive them of financial support (14).

Limitations of the study

The present study had some limitations. The findings were based on a convenience sample of married women. Thus, the results could not be generalized to all married women in Iran. The sample size was relatively small and the study did not evaluate the association between sexual behavior with demographic or reproductive factors. In this study, we did not ask either about the first experience of oral or anal sex or about its duration and prevalence of condom use. However, the importance of our results, as the first report on the sexual behavior of a number of Iranian married women seems to be valuable. More in-depth studies with larger sample sizes, such as population-based studies, are needed to further understand patterns of sexual behavior in Iran. Similar studies on married men are also suggested to be considered as well.

Go to:

Conclusion

The results demonstrated that the prevalence of oral and anal sexual behavior was considerable among married women, although they have long been culturally identified as unacceptable and taboo among Iranian women and they have many psychological impacts on their lives (12, 13). Hence, to promote sexual health, it seems that addressing different types of sex, and providing educational programs designated for married men and women through marital counseling programs by the Ministry of Health and Medical Education seems to be cruicially important.

Go to:

Acknowledgement

The authors are grateful to the research staff of Taleghani Health Care Center. Special thanks are due to Mrs. N. Shiva for editing the manuscript. The authors also thank the Infertility and Reproductive Health Research Center of Shahid Beheshti University of Medical Science for the approving and funding this project.

Go to:

Notes

To cite this article: Hashemi S, Seddigh S, Ramezani Tehrani F, Hasanzadeh Khansari SM, Khodakarami N. Sexual Behavior of Married Iranian Women, Attending Taleghani Public Health Center. J Reprod Infertil. 2013;14(1):34-38.

Go to:

Conflict of Interest

There is no conflict of interest for authors.

Go to:

References

1. Lindau ST, Gavrilova N. Sex, health, and years of sexually active life gained due to good health: evidence from two US population based cross sectional surveys of ageing. BMJ. 2010;340:c810.[PMC free article] [PubMed]
2. Sanders SA, Reinisch JM. Would you say you “had sex” if…? JAMA. 1999;281(3):275–7. [PubMed]
3. Halperin DT. Heterosexual anal intercourse: prevalence, cultural factors, and HIV infection and other health risks, Part I. AIDS Patient Care STDS. 1999;13(12):717–30. [PubMed]
4. Voeller B. AIDS and heterosexual anal intercourse. Arch Sex Behav. 1991;20(3):233–76. [PubMed]
5. Edwards S, Carne C. Oral sex and transmission of non-viral STIs. Sex Transm Infect. 1998;74(2):95–100. [PMC free article] [PubMed]
6. Hawkins DA. Oral sex and HIV transmission. Sex Transm Infect. 2001;77(5):307–8. [PMC free article][PubMed]
7. Bruce AJ, Rogers RS., 3rd Oral manifestations of sexually transmitted diseases. Clin Dermatol. 2004;22(6):520–7. [PubMed]
8. D'Souza G, Kreimer AR, Viscidi R, Pawlita M, Fakhry C, Koch WM, et al. Case-control study of human papillomavirus and oropharyngeal cancer. N Engl J Med. 2007;356(19):1944–56. [PubMed]
9. Holly EA, Ralston ML, Darragh TM, Greenblatt R- M, Jay N, Palefsky JM. Prevalence and risk factors for anal squamous intraepithelial lesions in women. J Natl Cancer Inst. 2001;93(11):843–9. [PubMed]
10. Frisch M, Glimelius B, van den Brule AJ, Wohlfahrt J, Meijer CJ, Walboomers JM, et al. Sexually transmitted infection as a cause of anal cancer. N Engl J Med. 1997;337(19):1350–8. [PubMed]
11. Mosher WD, Chandra A, Jones J. Sexual behavior and selected health measures: men and women 15- 44 years of age, United States, 2002. Adv Data. 2005;362:1–55. [PubMed]
12. Refaie Shirpak K, Chinichian M, Maticka-Tyndale E, Eftekhar Ardebili H, Pourreza A, Ramenzankhani A. A qualitative assessment of the sex education needs of married Iranian women. Sex Cult. 2008;12(3):133–150.
13. Whestheimer RLS. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. Human Sexuality: A psychology perspective; p. 220.
14. Ahmadi SM, Rezaei GH. Relationship with the Husband's Rights and Social Participation of Women. Aust J Basic Appl Sci. 2011;5(10):1030–6.
15. Khalaj Abadi Farahani F, Shah I, Cleland J, Mohammadi MR. Adolescent males and young females in Tehran: differing perspectives, behaviors and needs for reproductive health and implications for gender sensitive interventions. J Reprod Infertil. 2012;13(2):101–110. [PMC free article] [PubMed]
16. Gilbart VL, Mercer CH, Dougan S, Copas AJ, Fenton KA, Johnson AM, et al. Factors associated with heterosexual transmission of HIV to individuals without a major risk within England, Wales, and Northern Ireland: a comparison with national probability surveys. Sex Transm Infect. 2006;82(1):15–20.[PMC free article] [PubMed]
17. Johnson AM, Mercer CH, Erens B, Copas AJ, McManus S, Wellings K, et al. Sexual behaviour in Britain: partnerships, practices, and HIV risk behaviours. Lancet. 2001;358(9296):1835–42. [PubMed]
18. Gindi RM, Ghanem KG, Erbelding EJ. Increases in oral and anal sexual exposure among youth attending sexually transmitted diseases clinics in Baltimore, Maryland. J Adolesc Health. 2008;42(3):307–8. [PMC free article] [PubMed]
19. Farahani FK, Cleland J, Mehryar AH. Associations between family factors and premarital heterosexual relationships among female college students in Tehran. Int Perspect Sex Reprod Health. 2011;37(1):30–9.[PubMed]
20. Gail Hawkes. A sociology of sex and sexuality. 1st ed. Buckingham, UK: Open University Press; 1996. p. 164.
21. Horvath M, Brown J. Between a rock and a hard place. Psychologist. 2010;23(7):556–9.
22. Hensel DJ, Fortenberry JD, Orr DP. Variations in coital and noncoital sexual repertoire among adolescent women. J Adolesc Health. 2008;42(2):170–6. [PMC free article] [PubMed]

 surse = منبع = Logo of jri
US National Library of Medicine 
National Institutes of Health

Share this post

Submit to FacebookSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

قیمت روزانه طلا و ارز

 

جدول قیمت روزانه ارز