یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

پیشرفت و موانع پیشرفت ایران : وبسایت شخصی محمدعلی اثنی عشری

 • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم
 • کولبری و دستفروشی معضل نیست ! نیاز جامعه است. مدیریت کارآمد و ساماندهی میخواهد.
 • محمدعلی اثنی عشری : تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

  تعامل گسترده با کشورها و مردم جهان به نوعی همان جهانی شدن است . بسیارخوب ...اما حتماً مسئولین محترم و مردم میدانند که تحقق این رهنمود و راهبرد ؛ ملزوماتی دارد که مشغول تنظیم نظرات خود در این خصوص هستم

دکتر قانعی راد:روحانیت خانه اصلی خود را فراموش کرده/ سازمان روحانیت باید از کمک های مردمی برخوردار باشد نه دولت و حاکمیت:

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . نوشته شده در مطالب ویژه

مراجعه مردم به روحانیون کمتر شده/ پر وزن شدن روحانیت در عالم سیاست به ضرر این نهاد تمام شده است: گفت وگوی شفقنا با دکتر قانعی راد- بخش اول ۱۳۹۶-۱۰-۰۴ | ساعت ۱۱:۱۳   در طی تاریخ شیعه می بینیم که ایرانیان پناهگاه بودن روحانیت را در بخش فرهنگ جستجو می کردند روحانیت گاهی بیش از اینکه در مناصب سنتی – مذهبی حضور داشته باشند در مناصب دیوانی و دیوان سالاری حضور دارند پر وزن شدن روحانیت در عالم سیاست در شرایطی که جامعه ایران سیاست زده شده به ضرر این نهاد تمام شده است برخی یا بخشی از روحانیت وقتی سخن فرهنگی می گوید در پشت آن منطق سیاسی است در سال های اخیر مراجعه مردم به روحانیت کمتر شده، حتی بعضی اعتقاد ندارند که روحانیت می تواند به داد آنان برسد پیوند بخش هایی از روحانیت با اقتصاد و سیاست سبب کاهش اعتماد مردم نسبت به آنان شد جایگاه روحانیت دچار چالش شده است بدون اینکه حتی افراد و خود روحانیت نسبت به این فرایند آگاه باشند روحانیت در یک وضعیت پارادوکسیکال گیر کرده است همیشه روحانیت باید بین قدرت سیاسی و نفوذ فرهنگی دست به یک انتخاب بزند لازم بود که روحانیت با قدرت یک رابطه دیالوگی، گفت وگویی و نظارتی از موضع فرهنگ و با حمایت مردم برقرار می کرد بعضی از مردم از اینکه بخشی از روحانیت در حال سوء استفاده از موقعیت خود هستند ناراضی اند روحانیونی داریم که امروز از این وضعیت چالش برانگیزی که روحانیت با آن مواجه شده نقد دارد

منتخبی از بخش دوم : وبسایت شفقنا

فقر، اعتیاد، شکاف طبقاتی، رفتارهای خشونت آمیز، خانواده، ازدواج، طالق، آلودگی هوا، کم آبی و تغذیه مهم ترین بحران های اجتماعی حال و آینده ایران در نشست های شفقنا 10 چالش 10 راهکار بهــــار 96 مدیر مسئول: مجتبی حسینی توسل دبیر: سمانه جعفرزاده برگزار کننده میزگردها: سمانه معارف وند طراحی و گرافیک: محسن ذاکری عکاس: حسین شهالیی )021(88491596 - 86070587 :تماس شماره shafaqna.com: نشانی اینترنتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید :الکترونیک پست نشانی: تهران، میدان هفت تیر، خیابان خردمند جنوبی خیابان بهشهر، پالک ۷ ،طبقه ۵ ،واحد فهرست مطالب مقدمه / 3 گفت وگو با محمد فاضلی / 4 فقر و حاشیه نشینی/7 اعتیاد/16 شکاف طبقاتی/25 رفتارهای خشونت آمیز/ 29 خانواده/37 ازدواج/43 طالق/47 آلودگی هوا/49 کم آبی /55 تغذیه/64 10 چالش، 10 راهکار 2 بهار 96 به اعتقاد جامعه شناســان، زمانی که در جامعه اختالالتی پدید آید که تعادل عمومی، عملکرد بهنجار و معمول حیات اجتماعی را به مخاطره افکند،

مراجعه مردم به روحانیون کمتر شده/ پر وزن شدن روحانیت در عالم سیاست به ضرر این نهاد تمام شده است: گفت وگوی شفقنا با دکتر قانعی راد- بخش اول ۱۳۹۶-۱۰-۰۴ | ساعت ۱۱:۱۳   در طی تاریخ شیعه می بینیم که ایرانیان پناهگاه بودن روحانیت را در بخش فرهنگ جستجو می کردند روحانیت گاهی بیش از اینکه در مناصب سنتی – مذهبی حضور داشته باشند در مناصب دیوانی و دیوان سالاری حضور دارند پر وزن شدن روحانیت در عالم سیاست در شرایطی که جامعه ایران سیاست زده شده به ضرر این نهاد تمام شده است برخی یا بخشی از روحانیت وقتی سخن فرهنگی می گوید در پشت آن منطق سیاسی است در سال های اخیر مراجعه مردم به روحانیت کمتر شده، حتی بعضی اعتقاد ندارند که روحانیت می تواند به داد آنان برسد پیوند بخش هایی از روحانیت با اقتصاد و سیاست سبب کاهش اعتماد مردم نسبت به آنان شد جایگاه روحانیت دچار چالش شده است بدون اینکه حتی افراد و خود روحانیت نسبت به این فرایند آگاه باشند روحانیت در یک وضعیت پارادوکسیکال گیر کرده است همیشه روحانیت باید بین قدرت سیاسی و نفوذ فرهنگی دست به یک انتخاب بزند لازم بود که روحانیت با قدرت یک رابطه دیالوگی، گفت وگویی و نظارتی از موضع فرهنگ و با حمایت مردم برقرار می کرد بعضی از مردم از اینکه بخشی از روحانیت در حال سوء استفاده از موقعیت خود هستند ناراضی اند روحانیونی داریم که امروز از این وضعیت چالش برانگیزی که روحانیت با آن مواجه شده نقد دارد

سخن از بحران اجتماعی پیش می آید. زمانی که بحران اجتماعی فقط جزئی از جامعه را فرا می گیرد و یا با مسائل اجتماعی خاص مانند نابســامانی های ناشی از نارسایی دستمزدها در ارتباط است، جزئی خوانده می شــود.زمانی بحران اجتماعی عمومی خواهد بود که بر مجموع ساخت ها و نهادهای جامع، به لحاظ تاخیر و عدم تطابــق آنها با انتظارات موجود در باب پیشــروی یــک جامعه جدید و مترقــی اثر بگــذارد. در این صورت شــاهد نابســامانی عمومی و بی تعادلــی فراگیر در جامعه خواهیم بود که گسست نظم و پیدایی دگرگونی های اجتماعی بنیادی را قابل پیش بینی می کند. با ایــن همه، اگر یک نیــروی اجتماعی غالــب و موافــق دگرگونی هــا و هدایت آنان وجود داشته باشــد و اصالحات اجتماعی در مواقع لزوم صــورت گیرند، چنین بحران های اجتماعی قابل کنترل و هدایت هستند. بحران های اقتصادی و سیاسی گونه ای از بحران های اجتماعی اند که برحسب اهمیت و آثاری که بر جامعه بر جــای می گذارند، عمومی یا خاص و جزئی خطاب می شوند. مسائل یا بحران های اجتماعی هیچ گاه تصادفی نیســتند بلکه معموال شرایط معینی آنها را به وجود می آورند و با پیدایی شان بیشتر جامعه دچار بحران و تشویش می شود. علم جامعه شناسی توجه خود را بیشتر به شــرایط متمرکز کرده اســت تا با توجه به آنها بتوانــد راهکاری برای حــل بحران های اجتماعی ارائه کند. به عنــوان نمونه فقر مشــکالتی را برای افراد جامعه به وجود می آورد، از جمله سختی معیشت و دشــواری های اقتصادی طوالنی، نبود فرصت های مساعد در جامعه، ناتوانی در حفظ خود و خانــواده، وقوع جرم و جنایت و ... حاال بایــد دید جامعه ایران چه مشــکالت و بحران هایی را تا امروز گذرانده اســت؟ اکنون در کجا قــرار دارد؟ و با این وضع به کجا خواهد رفت؟ اکنون که دولــت دوازدهم به زودی بر ســر کار خواهد آمد باید ببینیــم چه اندازه بر مشکالت و مســایل اجتماعی که امروزه مهم ترین مسایل جامعه ایران به شمار می رود فایق خواهد آمد. در این راســتا شفقنا تالش داشت تا طی برگزاری نشســت هایی به بررسی مهم ترین مسایل حوزه اجتماعی در جامعه ایران بپردازد و دیدگاه های علمی و کارشناســانه اســاتید بزرگوار را به سمع و نظر مخاطبان محترم خود برساند. همچنین پرونده ای باشد رهگشا برای مسوالن و مدیران. پس از بررســی های فــراوان مهم ترین این مســایل و چالش ها به ترتیب شامل: فقر و حاشیه نشــینی، اعتیاد، شــکاف طبقاتی، رفتارهای خشــونت آمیز، خانــواده، ازدواج، طالق، آلودگی هوا، کم آبی و تغذیه مشــخص شدند که در این خصوص برجسته ترین دالیل و راهکارهای پیشــنهادی توسط کارشناسان محترم به شرح زیر عنوان شد: فقر و حاشیه نشینی: هولناک ترین لحظه برای امنیت اجتماعی جامعه وقتی است که تبعیض اقتصادی هم ارز با قومیت یا مذهب یک گروه خاص شــود یعنی فقــر اقتصادی با هویت فرهنگــی یک جماعتــی تالقی کند. ســطح دوم خارج کردن کاالهــای موهوم از این وضعیت کاالیی اســت که با تحقق اصول و قانون اساسی گره می خورد؛ مضامینی مانند سالمت و مسکن و بهداشــت و ... را باید به هر ترتیبی شده از این حالت خارج و به مسئولیت دولت متصل کنیم. بحث بازتویع و جبران فقر و تبعیض، کاری نشدنی نیست. قرار نیست ما از ثروتمندان بگیریم و به فقیران بدهیم. دولت رانتی با همه بدی هایــی که دارد این خوبی را دارد که میتواند با توجه به در اختیار داشــتن رانت نفت، در 10 سال آینده، منافع بیشتری را به افراد فقیر بدهد و جامعه و خود حکومت را از این اوضاع نابرابری و تبعیض منتشر، تا حدی نجات دهد. اعتیاد: اعتیــاد مواد مخــدر چه مواد قدیم، چــه مواد صنعتی، پدیدهای اســت که حداقل میتوانیم به ســه وضعیت جســمی، روانــی و اجتماعی افراد معتاد نســبت دهیم و هر ســه آن حوزه هــا بایســتی مدنظر قرار گیرد، اما آنچه که مســلم اســت ما بیشتر به حوزههــای اجتماعی، رفتارهــای پرخطر و رفتارهای به اصطــاح خارج از نــرم ارتباط میدهیم. اگر اعتیــاد را به عنوان یک بیماری و مســئله اجتماعی بدانیم درمان آن هم باید در بستر جامعه انجام شــود. با رویکرد طرد و ایزوله کردن معتادان تنها مشــکالتی که آنها برای جامعه ایجاد میکنند را بیشتر میکنیم. یکی از مشکالت سیاســت گذاری این بود که طرد اجتماعی را تشــدید کرده است، ما یک نگاه حفاظتی و درمانگرایانه نداشتیم، اشکال اگر هست در دیدگاه مدیرانی است که اعتیاد را نشناختند و درمانش را نمیشناسند و چون نمیشناسند شکســت میخورند. در حقیقت شکست در دیدگاه آنهاست نه در واقعیت هایی که وجود دارد.ممنوعیتهــا و اعدامهایی که انجام دادیم و مجمــوع برخوردی که با عرضه کنندگان داشتیم موفق نبوده و تعداد معتادین جامعه ما کاســته نشده اســت. عدم کاهش مصرف مــواد مخدر در ایران نشــان میدهد که سیاســت ما در ارتباط بــا عرضه کنندگان سیاست نادرستی بوده و باید درستش کنیم. شکاف طبقاتی: به طور کلی سیستم ســاختار اجتماعی حاکم در جامعه کمک می کند کســانی که در طبقات باالتر قرار گرفتند، قدرت را حفــظ کنند و برعکس کســانی که فاقد این دارایی هســتند، در همان سطح باقی بمانند؛ همین امر باعث می شــود کسانی که ثروت دارند، قدرت و حیثیت هم داشته باشند و از سبک زندگی خاصی بهره مند باشند، این سبک زندگی در جامعه مدام خود را معرفی می کند و طبقات پایین تر چون قادر نیستند که آن قدرت، ثروت و اختیارات را داشته باشند، سعی می کنند ادای طبقات باالتر را داشــته باشند. عواملی کــه در به وجود آمدن این سیســتم اجتماعی نقش داشته، قوانین هستند، قوانین در کشــور حامی طبقات باالست، طبقات باال اجازه نمی دهند که قانــون، منافع آنها را زیر سوال ببرد و این اختیار را دارند که همه چیز را با پول بخرند. برای کاهش شــکاف طبقاتی در کوتاه مدت باید قوانین را بــه گونه ای تعریف کنند که هیچ کســی نتواند از زیــر بار مالیات سر باز بزند به خصوص مالیات های مستقیم، باید تحت هیچ شرایطی به مالیات بخشودگی نخورد؛ این مالیات باید در صندوق سیســتم رفاهی برود و افزایش بیمه و رفاه برای طبقات متوسط شود؛ اما در دراز مدت، سیستم رفاهی تحقیق کند، هزینه های جامعه را برآورد کند و حداقل هزینه را در سبد خانواده مشخص کند و هیچ کسی از آن حد نباید کمتر حقوق بگیرد. رفتارهای خشــونت آمیز: یکی از بزرگترین معضالت جامعه ایران که باعث می شود، آستانه صبر مردم پایین بیاید و خشونت را اعمال کنند، این اســت که نمی دانند، بین ســنت و مدرنیته کدام بهتر اســت. همچنین دین گریــزی و ســرخوردگی از عوامل بروز رفتارهای خشــن اســت. در زمینه رفتارهای خشــونت آمیز در مــرز فاجعه هســتیم و در صورتی که نگاه نسبی گرایانه به جامعه بیاید و اندیشه حاکم شــود، می توانیم آینده خوبی را پیش بینی کنیم. خانواده: اولویت دادن به عنصر جنسی بهانه جدیدی است که در جهان معاصر ایرانی اتفاق افتاد؛که دختران و پســران بیش از آنکه به ِ پس زندگی خود یعنی خانــواده، اقتصاد و سیاست فکر کنند به طرح همسانی جسمی و فیزیکی فکر می کنند. تنها جایی که بیشترین پتک را خورد، خانواده بود؛ مدام به خانواده می گوییــم فرزند آوری، ایــن تعریفی از فرهنگ است، مگر می شــود فرزند را زیاد کرد، وقتی موقعیت اقتصادی فراهم نشــود، زنی که می خواهد فرزنــد آوری کند، ایــن زن ابتدا باید مادری را قبول کنــد، اما به مفهموم مادری در جامعه آسیب زده ایم.خانواده آرام نیست چون دولت و نظام سیاسی مسئولیت پذیر نیستند و همه مســایل از جمله تولد، بــزرگ کردن، تربیت کردن، مدرســه فرســتادن و دانشگاه فرســتادن و ازدواج کردن، پیــری، بیماری را برای خانواده واگذاشتند. در همین حال ما در جامعه شیعی انعطاف های بسیاری در مقاطع نظری داریم که می توانیم اشــکال خانواده را بپذیرد و جلو ببرد. ازدواج: ســبک ازدواج و نــگاه بــه آن تغییر کرده و سه مســاله در زندگی زناشویی بســیار اهمیت دارد، رابطه زناشــویی، تعهد و صمیمیــت، اما در هیچ از این ســه، آموزش نداریم، به طور کلی شــعور زناشــویی وجود ً بالغ هســتند، اما از لحاظ ندارد، افراد جســما شــعوری این بلوغ وجود نــدارد و لذتی نمی تواند از زندگی زناشویی ببرد. با شیوه و رویکرد فعلی، در آینــده آرزوی امروز را خواهیم کرد؛ سن ازدواج باالتر خواهد رفت و مردم به سمت تک زندگــی کردن، می روند، امــا اگر در حل این مساله عزم ملی وجود داشته باشد، مبحث زناشویی به عنوان یکی از ساده ترین و در عین حال پیچیده ترین مباحث، حل خواهد شــد. باید از فحشــای جدید در ایــران بحث کنیم، فحشــای جدیدی که به خاطــر تعریف غلط از خانواده، در کنار خانواده ســفید خیمه زده است. طالق: عزم ملی برای رفع بحران طالق وجود ندارد، صدا و سیما، دولت، سازمان ملی جوانان و وزارت ورزش هر کــدام خود را جدا می دانند؛ از سوی دیگر به مجموعه تیپ روان شناس ها، اعتماد نیســت. اگر هم بودجه ای اختصاص داده می شود، جدی نیست.باید یک راهکار مخصوص این بافت، ساختار و فرهنگ تعریف کنیــم. نخبه ها بعد از 10 ســال باید بتوانند یک طرحی ارائه دهند که بگویند برای این ساختار و فرهنگ باید این کار را کرد. آلودگی هوا: مشــکل اساســی و اولیه این اســت که دســتگاه های مختلف در علل آلودگی هوا به توافق نمی رســند، در حقیقت میان دســتگاه های مختلف که باید در کاهش آلودگی هوا نقش بســزایی ایفا کنند، نظرات مشــترک وجود ندارد در نتیجه دستگاه ها در این مسیر همسو و هم هدف حرکت نمی

Share this post

Submit to FacebookSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

قیمت روزانه طلا و ارز

 

جدول قیمت روزانه ارز